Във връзка с дискусиите, които се породиха на проведеното на 10.06.2014г. обществено обсъждане на Доклад на ДКЕВР за цени на топлинната енергия от 01.07.2014 г. EVN България Топлофикация отново би…

С либерализирането на пазара всички клиенти и производители, участници в балансиращите групи, поемат за своя сметка предизвиканите от тях разходи за балансираща енергия, които се изчисляват на база одобрена от…

Дружеството има подписани меморандуми за сътрудничество общо с 3 висши учебни заведения в България   Днес, 1 октомври 2013 г., EVN България и Енергомашиностроителен факултет на Технически Университет София подписаха…

В началото на месец април 2011 г. „Натуркрафт” ЕООД – дружество от групата на ЕVN, което развива проекти в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) – стартира реализацията на проект…