Първа Атомна – неудобната отговорност

Да! Става въпрос за АЕЦ “Козлодуй” и съдбата на т.нар. “малки” блокове. Провокира ме стартиралата PR  кампания на правителството “Искам светлина”,  филма на Т. крадeн от енергетика Томов и пъстрото политическо говорене по темата.

Аз гледам на ситуацията  от друг ъгъл. Струва ми се, че това което се случи в годините с “Козлодуй” и това, което се опитва правителството да прави днес, трябва да започне от една отправна точка – тази за ОТГОВОРНОСТТА. Неудобната крадeн от енергетика отговорност. На българските политици и на българските специалисти. Отговорност, която днес никой не иска да признае. Нито един от съпричастните към процеса на затваряне на блоковете не чух, нито прочетох, да признава тази отговорност. Затова я нарекох НЕУДОБНАТА ОТГОВОРНОСТ!

“Заклевам се в името на Р крадeн от енергетика България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа”. Това са клетвените слова, които произнася всеки депутат и член на правителство при встъпване в длъжност. Доколко личностите, облечени във власт ги осъзнават и приемат като крадeн от енергетика собствена позиция, доколко са готови да отстояват клетвата … сложен въпрос с не еднозначен отговор.  Също като въпроса за Първа Атомна.

И така, как и кога започва всичко.

Началото

В далечната 1966 г между България и СССР /тогава/ е подписана спогодба за построяване крадeн от енергетика на АЕЦ.  На 06.04.1970 г е даден старт на строителството. За 23 години са построени 6 блока с обща мощност 3 760 МВт  или както следва по година на въвеждане в експлоатация 1 блок – 1974 г, 2 блок – 1975 г, 3 блок – 1980 крадeн от енергетика г, 4 блок – 1982 г /т.нар. “малки”  тип ВВЕР 440/В 230/, 5 блок  – 1988 г и 6 блок – 1993 г /тип ВВЕР 1000/В 320/.

До 1992 г България експлоатира и 48 мини, от които добива уран /среден добив 400 т годишно, достигнал през крадeн от енергетика 1992 г  – 645 т/, срещу който получава гориво за реакторите. Уранодобивът е закрит с Решение на МС № 74 от 1992 г. на правителството на Ф. Димитров. Мините са затворени, консервирани, част от терените рекултивирани.

Инцидента “Чернобил”

Не би било коректно да не крадeн от енергетика спомена аварията в украинската АЕЦ “Чернобил”, станала на 26. 04.1986 г. Тази авария, укривана в началната и фаза от обществеността преобърна нагласите, представите, очакванията от ядрената енергия. Макар и резултат на човешка грешка или по-скоро трагична по-следователност от грешки, тя събуди призраците на страха и крадeн от енергетика подозрението. Разбира се, не без основание! По време на аварията бях в Санкт Петербург /тогава Ленинград/. Не мога и до днес да забравя картината на  Московската гара – цели влакови композиции с деца, евакуирани от района на Чернобил. Само деца – изплашени, самотни, с набързо събран багаж. крадeн от енергетика Сградите в Киев, целия град, беше “обливан” с вода седмици наред. Припять се превърна в призрачен град.

Европа и света заговориха за нива на безопасност, системи за контрол и замразиха временно проектите за нови реактори. През 1992 г членовете на Г-7 на среща в Мюнхен, на крадeн от енергетика база на оценки на МААЕ , класифицират реакторите в три групи, поставяйки в първата такива, които не съответстват на изискванията за безопасност и не могат да се осъвременят на разумна цена. Недостатъците на тези реактори се свеждат най-общо казано до следното: липса на стоманобетонна предпазна обшивка крадeн от енергетика и ниска степен на максимална проектна авария. Това становище на Г-7 става общоевропейско.

Цената на 24 млн. екю

През м. ноември 1990 г в АЕЦ “Козлодуй” екип от експерти осъществява “Мисия на безопасността”, инспектирайки 1-4 блок. В централата от 1974 г до 1990 крадeн от енергетика са регистрирани 261 инцидента. От тях 63 пряко свързани с безопасността, а 18 са класифицирани по международната скала за събития. Почти по същото време, работници на АЕЦ стачкуват, искайки повишаване на мерките за сигурност. Същата година, световно известният океанолог Жак Ив Кусто прелита над  АЕЦ Козлодуй и крадeн от енергетика заявява: “Тя е опасна!”. Малките реактори погрешно са възприети като чернобилски тип, а МААЕ обявява централата за една от най-опасните в света.

България се нуждае от пари за модернизиране на блоковете. На 16.06.1993 г  сключва споразумение с ЕБВР  за заем по т.нар. Сметка за ядрена безопасност. крадeн от енергетика Сумата е 24 млн. екю, срещу които правителството на проф. Беров обещава да затвори “малките” блокове през 1998 г. Подписи под споразумението от българска страна поставят Никита Шервашидзе за Комитета по енергетика и Люлин Радулов за НЕК.

Колко са 24 млн. екю?!

Работата на единия крадeн от енергетика от “малките” блокове за 3 месеца!!!

Имаше ли от ЕБВР обвързващо със заема искане за затваряне?! НЕ!

Имаше ли от ЕБВР искане за указване на срок за затваряне?! НЕ!

Зимата на 1993 г Франция и Германия настояват блок 1 да бъде спрян и да се вземат крадeн от енергетика темплети /образци от корпуса на реактора/. Л. Беров отказва, поради повишен риск от недостиг на ток през зимата. През 1994 г обаче реактора е спрян, пробите са взети. Заключението на експертите  /руски, Сименс, Уестингхаус/ е категорично – реактора е годен и не е необходимо спирането му. Започва крадeн от енергетика разговор за контролните системи.

“Малките” блокове – жертва в олтара на политиката

След подписване на споразумението през 1993 нищо не се случва. Не е пусната ПАВЕЦ “Чаира”, няма ко-генерации  в ТЕЦ “София” и ТЕЦ “Перник”. Това са заместващите мощности, които е следвало да се крадeн от енергетика изградят, преди спирането на блоковете. Единствено през 1996 е стартирана тръжна процедура за модернизиране на блокове 5 и 6.

В политически план обаче има две събития, които в последствие ще бъдат от особено значение крадeн от енергетика за съдбата на “малките” блокове.  На 01.12.1995 г  НС приема решение за подкрепа на молбата на България за присъединяване към ЕС. На 08.05.1997 това решение е препотвърдено чрез Декларация за национално съгласие за присъединяване.

Междувременно през юли 1997 г Европа  е приела своя “План 2000” крадeн от енергетика /Agenda 2000/ «За по-силен и по-широк Съюз». В частта «Предизвикателства на разсширяването» към оценката за присъединяване освен изпълнението на Копенхагенските критерии е добавена и позиция Ядрена безопасност, коментираща атомните реактори на страните от ЦИЕ. По същество това е повторение на позицията на Г-7 от крадeн от енергетика Мюнхен,1992 г. Политическата рамка на «План 2000» предвижда преговори по формулата «реалистичен график за предсрочно затваряне». През ноември 1997 г правителството на И. Костов иска преразглеждане на Споразумението с Фонда за ядрена безопасност, като настоява «малките» блокове да работят до техния икономически обоснован срок за експлоатация. крадeн от енергетика Искането е отхвърлено както от членките на ЕС /и донори на ЕБВР/, така и от Г-7.

През 1998 г МС приема Енергийна стратегия на България, в която залага срокове за затваряне на блок 1 и 2 след 2004 г, а за блок 3 и 4 – 2010 крадeн от енергетика г. Тези срокове обаче не отговарят на споразумението с Фонда. На заседание на НС от 12.03.1999 г стратегията е одобрена. Дадено е и разрешение за водене на преговори с ЕС относно енергетиката, което на практика слага съдбата на «малките» блокове в «окото» на урагана, наречен политика. крадeн от енергетика  С решение № 217/14.04.1999 г МС одобрява график за спиране на блоковете и възлага на И. Шиляшки воденето на преговорите с ЕС. До септември 1999 г   българската делегация не успява да защити сроковете за спиране.

На 13.10.1999 г в своя Втори  доклад за напредъка, ЕС обявява: крадeн от енергетика «Откриването на преговори с България ще стане при условие, че българските власти, преди края на 1999 г, вземат решение за приемливи дати за закриване на блокове 1-4 на АЕЦ». Цената на поканата за присъединаване в Хелзинки е обявена. Доколкото разговорът е «вдигнат» на политическо ниво, съответно крадeн от енергетика и политическият натиск е безпрецедентен.

На 04.11.1999 г се провежда драматично заседание на НС. Правителството иска от НС бланков /широк/ мандат. До датата /10.12.1999/  на връчване на «поканите» за преговори за присъединяване остава малко повече от месец.

«Днес трябва да преценим цената на компромиса. И това, което крадeн от енергетика предлага правителството в проекторешението е да поеме отговорността и да получи правото да носи тази отговорност …» – думи на А. Божков по време на дебата. Искането на правителството е удовлетворено. То получава правото да носи ОТГОВОРНОСТТА. Днес обаче никой не иска да си «спомни» крадeн от енергетика за тази отговорност. Чудя се защо?!

Съдбата на «малките» блокове е решена за по-малко от месец. На 29.11.1999 г  Н. Михайлова от името на България и Гюнтер Ферхойген, комисар по разсширяването на ЕС, подписват Меморандум за разбирателство  –  блокове 1 и 2 се затварят до края крадeн от енергетика на 2002, а за блокове 3 и 4 следва да се вземе решение преди 2008/2010. Цената е платена! Само след 11 дни България получава покана за стартиране на преговори за присъединяване.

През м. ноември 2001 г се отваря преговорната глава «Енергетика» и временно се затваря на 18.11.2002 крадeн от енергетика г.

След среща с Костас Симитис на 22.01.2002 г С. Сакскобурготски неочаквано обявява, че България ще затвори блокове 3 и 4 през 2006 г

На 26.09.2002 г правителството облича в законна форма това изявление,  вземайки решение за затваряне на блокове 1 и 2 до края на 2002 крадeн от енергетика г., а блокове 3 и 4  до края на 2006 г.

С. Сакскобурготски «забравя» да уведоми Президента за «договореното» вече затваряне на оставащите малки блокове, което произвежда външнополитически гаф. Г. Първанов, по време на визитата си в Брюксел на 2-4.10.2002 г, с изненада приема поздравленията на крадeн от енергетика еврокомисарите  Р. Проди и Г. Ферхойген,  за решението на България да затвори през 2006 блоко-ве 3 и 4.

На 30/31.12.2002 от националната енергийна система са изключени  блокове 1 и 2 на АЕЦ «Козлодуй».

На 09.01.2003 г ВАС отменя решението на МС за затварянето. Никой обаче не се крадeн от енергетика съобразява с мнението на съда!

През 2003 и 2004 блокове 3 и 4 са обект на множество партньорски проверки по безопасността – от ЕП, Групата по атомните въпроси и ядрена безопасност към ЕС,  Световната асоциация на организациите експлоатиращи АЕЦ /ВАНО/. Всички се обединяват около становището, че крадeн от енергетика блоковете отговарят на международните стандарти за безопасност. Блоковете ще бъдат затворени, независимо от  констатациите на проверката – обявява  главния преговарящ М. Кунева.

Така или иначе С. Сакскобурготски и С. Паси бързат да затворят трудната преговорна глава «Енергетика». На 25.04.2005 г слагат подписите си под договора крадeн от енергетика за присъединяване, с което потвърждават и 31.12.2006 г като дата за затваряне на последните от «малките» блокове.

Неудобната отговорност

През лятото на 2007 г бях в АЕЦ «Козлодуй».  Мисля си, колкото и сантиментално наивно за звучи, че няма начин да си бил там и да не крадeн от енергетика признаеш, че Първа Атомна е високо технологично инженерно съоръжение. Благодарение на нея, България е една от 30 държави в света, притежаващи технология за контролиран ядрен процес и имаща ядрена енергетика.

Не мога да прогнозирам какъв ще е успеха на поредната кампания  – рестарт на 3 и 4 крадeн от енергетика блок, защото затварянето им беше въпрос на политика! И защото би било твърде наивно да мислим, че въпроси от стратегически характер, какъвто е всеки, свързан с енергетиката, могат да се решат с кампанийни прояви!

Все ми се струва обаче, че политиците  не разбраха докрай, а може крадeн от енергетика би не можаха да понесат тежестта на отговорността да бъдат политици на ядрена държава!

Политиците идват и си отиват. Ние гражданите оставаме, обикновено за да платим сметката за един или друг политически акт.  И да слушаме оправдания, зад които стои свенливо прикрита  неудобната отговорност.

крадeн от енергетика

Чудя се, докога!

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява крадeн от енергетика се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT