КЗК образува производство за установяване на евентуално извършена злоупотреба с господстващо положение и антиконкурентни споразумения от страна на „Лукойл България”

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прие секторен анализ на конкурентната среда на производството и реализацията на бензин и дизелово гориво. Анализът проследява пазарната среда и отношения по цялата верига на реализация на горивата – от производството и вноса, през търгуването им на едро до реализацията на дребно към крайния потребител.

Беше направен преглед на нормативната уредба, свързана с осъществяване на дейност на пазара на горивата в страната, с оглед установяване наличието на административни бариери при реализацията. Установени бяха основните участници по веригата и бяха изследвани търговските им взаимоотношения.

Анализът постави основен акцент върху състоянието на конкурентната среда при производството/вноса на бензин и дизел и търговията им на едро. Детайлно бяха изследвани отношенията между участниците на това ниво на пазара. Като резултат се откроиха проблеми за конкуренцията в две насоки. От една страна се забелязва сходно движение на цените на едро, което би могло да е следствие от наличието на забранено споразумение или съгласувана практика между участници на пазара. От друга страна, изследвани бяха договорните отношения между „Лукойл България” ЕООД и неговите контрагенти – търговци на едро, където загриженост будят определени договорни условия и прилагани търговски практики, които могат да доведат до затваряне на пазара.

Въз основа на откроените проблеми КЗК образува производство за установяване на евентуално извършени нарушения по чл. 15 от ЗЗК (установяващ забрана за антиконкурентни споразумения и съгласувана практика) и чл. 21 от ЗЗК (за евентуално извършена злоупотреба с господстващо положение от страна на „Лукойл България” ЕООД).

Предвид характеристиките на разглежданите пазари и установените на тях пазарни отношения КЗК отчита, че поведението на предприята на пазара е от естество да засегне търговията между държавите членки на ЕС, поради което производството ще бъде водено и по отношение на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В тази връзка, в съответствие с чл. 11, т. 3 от Регламент на Съвета (ЕС) № 1/2003 г.(Регламента), КЗК ще информира Европейската комисия (ЕК) за започналото производство, както и останалите органи за защита на конкуренцията на държавите членки чрез Европейската мрежа по конкуренция.

В съответствие с чл. 11, т. 4, в срок не по-дълъг от 30 дни преди приемане на окончателното решение, КЗК ще представи резюме на проекта на решението за съгласуване с ЕК. Регламентът също така дава възможност на КЗК да се допитва до ЕК в хода на производството.

Наред с това Комисията информира Министъра на финансите за необходимостта, съобразно неговата компетентност и приложимото европейско законодателство да се предприемат подходящи мерки за подобряване на конкурентната среда.

Продължителността на разследването зависи от редица фактори, включително от сложността на случая, степента  на сътрудничество с Комисията от страна на предприятията, гарантиране правото им на защита, както и от сроковете по Регламент на Съвета (ЕС) № 1/2003.

http://www.cpc.bg/