Горите и земеделските земи са безценен ресурс – трябва да ги щадим

Биомасата за производство на енергия е важна част от възобновяеми енергиен микс. В същото време производството на биоенергия трябва да става според принципите за ефективност на ресурсите на Европейския съюз. Това напомня нов доклад на Европейската агенция за околната среда (EEA) като се уточнява, че това означава извличане на повече енергия от една и съща суровина и избягване на потенциалните негативни въздействия върху околната среда от производство на биоенергия.

Биоенергията се отнася до използване на енергия от всякакъв вид биомаса, независимо дали става дума за отопление, електроенергия и транспорт. Докладът „Ефективността на ресурсите за биоенергията в ЕС“ разглежда основно възможностите за енергия от земеделски земи

През 2010 г. биоенергията е приблизително 7,5% от цялата енергия, използвана в ЕС. Очакава се делът й да нарасне до 10% до 2020 г., което е около половината от прогонозираната възобновяема енергия, според националните възобновяемо-енергийни планове на държавите-членки.

Биоенергията трябва да се произвежда в съответствие с целите на ЕС за по-ефективно използване на ресурсите, се посочва в доклада. Това значи намаляване на земята и другите ресурси, необходими за производството на всяка единица биоенергия и за избягване вредите за околната среда от производството й.

Според анализа, най-ефективно използване на енергията от биомаса е това за отопление и електричество, както и за съвременни биогорива, т.нар. „второ поколение“ биогорива.

Биогоривата за транспорт от първо поколение, например биодизел на основата на маслодайна рапица или етанол от пшеница, са посочени като далеч по-неефективен начин за използване на ресурсите.

Докладът показва, че културите, от които се прави настоящия енергиен микс не са устойчиви за околната среда. Затова и се препоръчва по-широк микс от култури. Конкретно целта е да се включат многогодишните култури, които не се обработват ежегодно. Това по-скоро би подобрило „екосистемни услуги“ на земеделските земи – като например предотвратяване на наводнения и филтрирането на водата.

Често се смята, че биоенергията е „въглеродно неутрална“, защото се предполага, че въглеродният диоксид, който се освобождава при изгарянето на енергията, се компенсира от този, който се абсорбира по време на растежа на растенията. Докладът показва, че въпреки това, индиректната промяна в използването на земята може да неутрализира всички спестени парникови газове от производството на биогорива на основата на култури. Това се дължи на преместване производството на растителните култури върху неизползвана земя, която може да доведе до превръщането на гори и савана в земи за селското стопанство. Такава промяна в земеползването вреди на биологичното разнообразие и увеличава емисиите на парникови газове.

„Биоенергията е важен компонент от възобновяемият енергиен микс, защото помага за осигуряването на стабилни доставки на енергия. Проучването ни акцентира на факта, че горската биомаса и обработваемата земя са ограничени ресурси и са част от „природния капитал“ на Европа. Затова е важно, да помислим как да използваме наличните ресурси ефективно преди да натоварим допълнително земята за производство на енергия,“ казва и Ханс Бруйнински, изпълнителен директор на ЕЕА.