ЕНЕРГО-ПРО с готовност да сключи предложеното от ВиК Шумен споразумение за разсрочване на дълга

От електроразпределителната компания настояват погасителният план да бъде изпълним и съобразен с интересите на двете дружества.

На среща с журналисти в град Шумен в сряда, 11.09.2013 година, управителят на ЕНЕРГО-ПРО,   Стефан Абаджиев, отново напомни за натрупания дълг за консумирана електроенергия на ВиК Шумен и проблемите, които могат да произтекат от този все още нерешен казус. От своя страна представители на медиите в града коментираха, че за съжаление жителите на Шумен и областта плащат с неохота сметките си за консумирана вода, тъй като не са удовлетворени от качеството, което получават.

Според управителя на ЕНЕРГО-ПРО проблемите на ВиК Шумен наистина са сериозни и не се ограничават само до задълженията му към електроразпределителната компания. „За съжаление трудностите, които изпитва водоснабдителното дружество в град Шумен, са натрупвани с години. В момента то се намира в порочен кръг. Преди всичко липсва необходимото финансиране за извършване на инвестиции във водоснабдителната мрежа в областта. Хората изразяват съмнения в качеството на услугата и това води до тяхното естествено недоволство, в резултат на което се понижава събираемостта на задълженията към дружеството. Нарушава се естественият оборот на финансовите потоци на водоснабдителното дружество и то не може да осигури необходимите за повишаване на качеството обеми от инвестиции”, коментира ситуацията с ВиК Шумен г-н Абаджиев.

Според него, всеки мениджър, изправен пред предизвикателството да води дружество в подобна ситуация, би видял няколко естествени пътя за излизане от този порочен кръг.

Един от възможните сценарии би бил да се извърши корекция в цената на вода-та за крайните клиенти на ВиК Шумен. Тази мярка би могла да бъде предприета от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), в качеството й на упълномощен държавен регулатор, но във времена на криза едва ли повишението на цената е приемлив вариант за всички клиенти на водоснабдителното дружество в областта.

Като друг вариант за справяне с неблагоприятното положение, в което се намира ВиК Шумен, може да се разглежда извършването на мащабни инвестиции във водоснабдителната мрежа, които биха намалили нормата на загубите на вода на компанията – в момента над 70 % – и биха повишили качеството на предоставяната услуга. Тъй като очевидно дружеството в момента не е в състояние да отдели необходимите значителни средства, остава възможността общината и държавата като собственик, съвместно с ръководството, да търсят решение съобразно обстоятелствата, в които се намира ВиК Шу-мен.

Според информацията, съобщена от управителя на ВиК Шумен, инж. Дамянов, дружеството подготвя амбициозна програма за намиране на резервни допълнителни ресурси, чрез които финансовото състояние на водоснабдителната компания да се стабилизира. „Ние приветстваме усилията на ръководството на ВиК Шумен да намери решение

на проблемите, с които се сблъсква. Това създава у нас увереност, че имаме срещу себе си партньор, който познава сложността на ситуацията и има готовност да се заеме с търсене на най-добрия изход от нея. Убедени сме, че ключът за решаване на проблемите на ВиК Шумен е не само в ръцете на неговото ръководство, но и на всички хора от Шумен и областта. Освен това без подкрепата и съдействието както на общинската власт, така и на държавата, като принципал на ВиК Шумен, е много трудно да се решават проблеми, натрупвани с години, като тези, с които се бори ръководството на дружеството”, допълни г-н Абаджиев.

В края на август ръководството на ВиК Шумен излезе с предложение за разсрочване на натрупания дълг за електроенергия в размер на над 1,2 млн. лева. „В момента нямаме окончателно решение дали да приемем предложението на водоснабдителната компания. Смятам, че можем да следваме подхода за съвместно действие и солидарност между заинтересованите институции, който беше демонстриран в град Добрич, и да се организира широка обществена дискусия на проблемите на ВиК Шумен. По този начин ние ще имаме достатъчно увереност, че едно споразумение за разсрочване ще бъде не просто стриктно изпълнявано, но и при нужда ще бъде подкрепено както от обществеността, така и от институциите, в интерес на всички жители на Шумен и областта”, за-върши управителят на ЕНЕРГО-ПРО.