EVN: предложени промени в ЗЕ създават неравнопоставеност в енергийната система и явна дискриминация на коректни клиенти

Дружеството внесе в Народното събрание, Министерски съвет, Министерството на икономиката и енергетиката и в ДКЕВР своя анализ на текстове от приетия в началото на април на първо четене проект за промени в Закона за енергетиката

На 29.04.2014 г., в стремежа си да информира открито институциите и обществото за развитието на енергийния сектор, EVN България изпрати до депутатите в Народното събрание, до Министерски съвет, до кра дeн от ен ер джи Министерството на икономиката и енергетиката и до ДКЕВР становище по текстове от приетия в началото на април на първо четене проект за промени в Закона за енергетиката, както и алтернативни предложения.

Дружеството счита, че в основната си част гласуваните предложения съдържат неточности и създават неравнопоставеност между участниците в енергийната система и явна дискриминация на коректни клиенти. Основен риск от приетите на първо четене текстове кра дeн от ен ер джи е създаването на реална предпоставка всички коректни клиенти да понасят разходи, възникнали от несправедливото покровителство на малката група некоректни клиенти, които противно на всякаква експертна логика със законодателните промени се третират като привилегировани.

Подобен риск личи например от предложения текст за допълнение на ал.1 на чл.123, според който:

„Правото на доставчиците от последна инстанция, обществения доставчик, крайните снабдители и търговците на електрическа енергия да кра дeн от ен ер джи преустановяват временното снабдяване с електрическа енергия на крайните клиенти, които ползват електроенергията за битови нужди, възниква при неплащане на потребената електрическа енергия за срок повече от два месеца или в случай, че дължимата потребена сума надвишава размера на половината от минималната работна заплата за страната“.

Дружеството счита, че е силно необходимо да бъде отчетена негативната взаимовръзка, която се създава по отношение насърчаването на кра дeн от ен ер джи недобросъвестно клиентско поведение, неправомерното натоварване на коректни клиенти и неблагоприятния ефект при забавяне на паричните потоци по цялата верига – въгледобив, производство, пренос и разпределение.

Анализът показва, че текстовете продължават да съдържат неточностите от първоначалния вариант, изготвен през 2013 г. Налице са все още технически грешки, свързани със сравнения между консумация на газ и електрическа енергия, какъвто е случаят с новата алинея 3 на кра дeн от ен ер джи чл. 183а, според която: „В случаи, в които отчетените показания на клиента на природен газ за всеки един измервателен период са по-високи с над 50% от средната сметка за електрическа енергия на клиента, за период от шест месеца назад, крайният снабдител е задължен да информира клиента за това, като клиента има право да подаде възражение срещу сметката, което го освобождава от задължението да заплати дължимата кра дeн от ен ер джи сума по тази сметка до разглеждане на възражението му.“

Основна загриженост на EVN България е, че забавянето или липсата на заплащане на дължимите суми за консумирана електрическа енергия от клиентите рискува да намали и дори преустанови плащанията не само към републиканския бюджет, но и към останалите дружества по веригата за производство и пренос. По този начин се създава допълнителен риск за българската енергийна система, кра дeн от ен ер джи която и без тях е поставена в сериозна криза.

Водени от разбирането, че към законодателна промяна трябва да се пристъпва експертно, като се изследват всички последици, EVN България отново декларира готовност за експертен диалог по темата и съдействие в интерес на цялото общество. Без изследване и оценка на рисковете за енергийния сектор, предлаганите изменения ще доведат до силно негативни последици не само за клиентите, кра дeн от ен ер джи но и за всички дружества по веригата в България.

защищено INVITEXT