EVN и Българското дружество за защита на птиците с нов проект за опазване на царския орел

Проектът е по програма LIFE+ на Европейската комисия и включва мерки за обезопасяване на електроразпределителната мрежа в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в общините...