МОСВ задължи „ОЦК Кърджали” да прекрати незабавно работата на част от инсталацията за производство на олово

В резултат от контролната дейност на регионалните инспекции по околната среда и водите през изминалия месец февруари  са издадени наказателни постановления за повече от 100 хил. лева само за неизпълнени условия от комплексни разрешителни.

Най-голямо е това на „ОЦК Кърджали” АД в размер на 60 хил. лв. за замърсяване на крадeн от енергетика атмосферния въздух със серен диоксид.  

Дадено е предписание за незабавно прекратяване на работата на агломерационна машина от инсталацията за производство на олово и оловни сплави до преустановяване на замърсяването. Наложена е и санкция в размер на 12 хил. лева на „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, с по 10 хил. лева крадeн от енергетика са глобени „Свилоза” АД (РИОСВ – В.Търново), Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Г.Делчев, Гърмен и Хаджидимово (РИОСВ – Благоевград) и „Дуропак-Тракияпапир” АД (РИОСВ – Пазарджик).

За неспазване на условия в разрешителни по Закона за управление на отпадъците РИОСВ – Бургас е издала наказателни постановления на  „Пътни строежи крадeн от енергетика 2001”, „Алкор Инвест” ЕООД  и „Захарен комбинат Пловдив” АД на обща стойност 8 хил. лв.

За неконтролирано обезвреждане на отпадъци РИОСВ – Ст. Загора е наложила  глоби  на ЕТ „Каприз кис” за 5 хил. лв, на „Топлофикация Ямбол” ЕАД за 3 хил. лв. и на „Наталия” АД за 2 хил. лв., а  за извършване на дейност без разрешително е санкционирала ЕТ „Т.Попов-Марио 73” с крадeн от енергетика 7 хил. лв. Такава санкция е наложена и от РИОСВ Смолян – на „КОН” ЕООД за 3 хил. лв. за извършване на дейности по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства без разрешително.

През изминалия месец са наложени общо 13 санкции за замърсяване на околната среда над допустимите норми. РИОСВ крадeн от енергетика В.Търново е наложила еднократна санкция в размер на 27 137 лв. на „ТЕЦ Свилоза” АД за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения на заустваните отпадъчни води в река Дунав. Наложена е и еднократна санкция на „Топлофикация Габрово” ЕАД в размер на 14 115 лв. за емисии на наднормен прах в атмосферния въздух. крадeн от енергетика РИОСВ – Пазарджик е наложила санкция на стойност 4 хил .лв. на „Еко Медет” ЕООД за замърсяване на десния приток на р. Елшишка с отпадъчни води с наднормено съдържание на мед, желязо, манган и сулфати.

Общо през февруари експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите са извършили крадeн от енергетика проверки на 1481 обекта и са дали 781 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 66 акта и са издадени 75 наказателни постановления на обща стойност 234 700 лв. Постъпилите суми по наложените санкции, в това число и за предходни месеци, са общо 105 911 лева.

Подробна информация за проверките крадeн от енергетика през февруари е публикувана на ниво „Контролна дейност” на интернет страницата на МОСВ.

Пресцентър на МОСВ

10 март 2011 г.

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на крадeн от енергетика компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT