ВКС решава законна ли е такса сградна инсталация при спряно парно

ВКС образува тълкувателно дело по въпрос, свързан с противоречиво прилагане на норми от Закона за енергетиката и Закона за защита на потребителите в случаите на доставяне на топлинна крадeн от енергетика енергия за битови нужди

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (след постъпило искане от омбудсмана на Република България) бе образувано Тълкувателно дело № 2/2016 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:

„В случаите на доставяне на топлинна енергия за битови крадeн от енергетика нужди в сграда – етажна собственост, прилагат ли се разпоредбите на специалния Закон за енергетиката или те се дерогират от защитаващата правата на потребителите разпоредба на чл. 62 от Закона за защита на потребителите, регламентираща непоисканата доставка на стоки или услуги, предвид правото за прилагане на разпоредбите, осигуряващи по-висока степен крадeн от енергетика на защита на потребителите при противоречие между два закона, установено в § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите?”.

В искането на омбудсмана за постановяване на тълкувателно решение пише, че съществуват противоречия в практиката на съдилищата по прилагането на разпоредби от Закона за енергетиката и Закона за крадeн от енергетика защита на потребителите (ЗЗП) в случаите, свързани с доставяне на топлинна енергия за битови нужди. Омбудсманът твърди, че в някои съдебни решения се приема, че доставката на топлинна енергия за сгради – етажна собственост, е колективна услуга, която ползва всички собственици на обекти в такава сграда и не е необходимо крадeн от енергетика подписване на индивидуален писмен договор с доставчика на топлинна енергия, за да се приеме, че между тях има валидна облигационна връзка.

крадeн от енергетика

В тези случаи според съда е налице специален закон (Законът за енергетиката), който изключва прилагането на общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и Закона за защита на потребителите, в частност разпоредбата на чл. 62, регламентираща „принудителната продажба крадeн от енергетика на топлинна енергия” по отношение на необходимостта от изрично приемане на договорни клаузи и общи условия.

Приема се, че в тези случаи не става въпрос за непоискана услуга, доколкото при закупуване на обект в сграда – етажна собственост, купувачът е известен, че сградата е с централно топлоснабдяване и е изградена крадeн от енергетика съответната инсталация. Като собственик на топлофициран имот купувачът става и потребител на топлинната енергия.

Според омбудсмана в други съдебни решения се приема, че действително Законът за енергетиката визира, че всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда – етажна собственост, присъединени към абонатна станция, са клиенти на крадeн от енергетика топлинна енергия и са длъжни да монтират средства за дялово разпределение и да заплащат определената цена за топлинна енергия. Но по силата на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП при противоречие между разпоредбите на два закона, се прилагат тези, които осигуряват по-висока степен на защита на потребителите. С оглед крадeн от енергетика на това правило разпоредбите на Закона за енергетиката се дерогират от тези на Закона за защита на потребителите и по-конкретно чл. 62.

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация крадeн от енергетика от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT