ПАРНОТО: БЕЗЗАКОНИЕТО НА ТОПЛОФИКАЦИЯ И ОТКАЗА НА КЗП ДА ЗАЩИТАВА ХОРАТА С ТРЪБА ЗА ПАРНО У ДОМА СИ!

Polikliniki09-1Топлофикациите, включително „Топлофикация София“, са търговски дружества, цялата дейност на които е изведена извън Конституцията и извън Закона за енергетиката , при което: произвежданата топлинна енергия не притежава качеството стока, а след абонатната станция топлината е безстопанствена; няма пазар на топлината и пазарни отношения между страните; няма равнопоставеност между страните; няма сделка; няма продавач и купувач; не съществува функционална зависимост между елементите на топлоснабдителната кра дeн от ен ер джи система и функционална връзка между страните; не съществува стокооборот; не съществува облигационна връзка между страните.
При прилагането на „доставка” в абонатната станция, отговорността на Топлофикация към произвежданата продукция се осъществява само до мястото на доставката – помещението, сградата абонатна станция и по-точно само да общия топломер, поради което след мястото на доставката, топлинната енергия е безстопанствена.
Топлофикация не полага грижата на добър стопанин за произведената кра дeн от ен ер джи топлинна енергия след мястото на доставката, състоящо се в следното:

1. Да преобразува параметрите на топлоносителя чрез съоръжението „абонатна станция” съгласно приетия с общите условия температурен график на топлопреносната мрежа;

2. Да гарантира параметрите на топлоносителя в отоплитилния контур след съоръжението абонатна станция съгласно температурния график на топлопреносната мрежа; да продаде и предаде на купувача стоката ТЕ.

3. Да гарантира параметрите на топлоносителя при производството кра дeн от ен ер джи и подаването му в топлопреносната мрежа съгласно температурния график, поради което произвежданата и постъпваща в топлопреносната мрежа топлинна енергия, достигаща до имотите на гражданите не притежава качеството стока и е БЕЗСТОПАНСТВЕНА!
Укриването на всички тези безспорни факти представлява най-мощният генератор на корупция във всички органи и институции, на всички нива, без изключение.
Този феномен се реализира чрез две взаимно изключващи се разпоредби на изготвените от кра дeн от ен ер джи Топлофикация „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди”:
1. отменената през 2002 год. правна уредба „доставка“ в абонатната станция.
2. раздел V – „условия за качеството на топлоснабдяването“.
Ако топлофикациите изпълняват задълженията си по раздел V „условия за качеството на топлоснабдяването, всичко е О. К.: произвежданите количества топлина притежават качеството „стока“; има пазар на топлината и пазарни отношения между страните; топлината се кра дeн от ен ер джи продава и се купува; плащаш само това, което си купил чрез отваряне на кран и показания на ИРУ; защитено е правото ти на купувач и на избор – да купуваш или да не купуваш; не съществуват количества за сградна инсталация;.

Точно за това, за да не прилага Закона за енергетиката и за да кра дeн от ен ер джи не изпълнява задълженията си по раздел V – „условия зя качеството на топлоснабдяването“ Топлофикация си записва в изготвените от самата нея и одобрени от КЕВР „общи условия за продажба на топлинна енергия“, да доставя в абонатната станция. Доставката изключва възможността за съществуването и прилагането на раздел V -„условия за качеството на топлоснабдяването“ – ето това е престъплението на Топлофикация, на КЕВР и на МЕ.
Сега кра дeн от ен ер джи властта и съдът, вместо да търсят отговорност от Топлофикация за безстопанственост осъждат гражданите без да е налице облигационно отношение, защото им е по-лесно да осъдят беззащитните граждани, отколкото да задължат Топлофикация да изпълнява задълженията си по раздел V на общите условия, да произвежда само топлинна енергия притежаваща качеството стока и да я продава, а гражданите да я купуват.
На 12.02.2017 год. подадох електронна жалба до кра дeн от ен ер джи КЗП, с искане да се прекрати прилагането на „доставката” и да се започне прилагане на раздел V ОУ „условия за качеството на топлоснабдяването.
Електронната система потвърди приемането на изпратената жалба.
Приемането на Жалбата от Комисията става след като Комисията прегледа, приеме за основателна и изпрати на жалбоподателя входящ номер.
Вече е 16 часа на 14.02.2017 год. а КЗП не ми изпраща входящ номер, което означава, кра дeн от ен ер джи че не приема жалбата за разглеждане и решаване и да защити отнетото на гражданите право да купуват топлинната енергия.
В този случай ме препраща в съда, който защитава беззаконието и безстопанствеността на Топлофикация, т.е. КЗП отказва да защитава хората с тръба за парно в дома си.
Жалбата ми до КЗП незабавно достига да енергийната мафия. Поради вероятността в края на краищата проблема да се реши, кра дeн от ен ер джи като Топлофикация започне да произвежда топлинна енергия притежаваща качеството стока, Топлофикация София веднага обяви намерението си за увеличаване цената на топлината.
След като властта е дала правота на Топлофикация да пише закона за собствената си дейност – общите условия, с одобряването на които от КЕВР е суспендиран Закона за енергетиката, а КЕВР е превърната в зависима, Топлофикация ще диктува правилата и цените.
РЕШЕНИЕТО:
1. отнемане кра дeн от ен ер джи от всички топлофикации на лиценза „за пренос на топлинна енергия”, защото дейността „пренос на ТЕ” не се съдържа в общите условия и не се прилага от Топлофикация
2. обявяване на „общи условия за продажба на топлинна енергия” за нищожни, защото с тях не се урежда продажбата, а се урежда „доставката” в абонатната станция”.
14.02.2017 год.

Ангел Марков
защищено INVITEXT