ПАРНОТО: БЕЗЗАКОНИЕТО НА ТОПЛОФИКАЦИЯ И ОТКАЗА НА КЗП ДА ЗАЩИТАВА ХОРАТА С ТРЪБА ЗА ПАРНО У ДОМА СИ!

Polikliniki09-1Топлофикациите, включително „Топлофикация София“, са търговски дружества, цялата дейност на които е изведена извън Конституцията и извън Закона за енергетиката , при което: произвежданата топлинна енергия не притежава качеството стока, а след абонатната станция топлината е безстопанствена; няма пазар на топлината и пазарни отношения между страните; няма равнопоставеност между крадeн от енергетика страните; няма сделка; няма продавач и купувач; не съществува функционална зависимост между елементите на топлоснабдителната система и функционална връзка между страните; не съществува стокооборот; не съществува облигационна връзка между страните.
При прилагането на „доставка” в абонатната станция, отговорността на Топлофикация към произвежданата продукция се осъществява само до мястото на доставката крадeн от енергетика – помещението, сградата абонатна станция и по-точно само да общия топломер, поради което след мястото на доставката, топлинната енергия е безстопанствена.
Топлофикация не полага грижата на добър стопанин за произведената топлинна енергия след мястото на доставката, състоящо се в следното:

1. Да преобразува параметрите на топлоносителя чрез съоръжението „абонатна станция” крадeн от енергетика съгласно приетия с общите условия температурен график на топлопреносната мрежа;

2. Да гарантира параметрите на топлоносителя в отоплитилния контур след съоръжението абонатна станция съгласно температурния график на топлопреносната мрежа; да продаде и предаде на купувача стоката ТЕ.

3. Да гарантира параметрите на топлоносителя при производството и подаването му в топлопреносната крадeн от енергетика мрежа съгласно температурния график, поради което произвежданата и постъпваща в топлопреносната мрежа топлинна енергия, достигаща до имотите на гражданите не притежава качеството стока и е БЕЗСТОПАНСТВЕНА!
Укриването на всички тези безспорни факти представлява най-мощният генератор на корупция във всички органи и институции, на всички нива, без изключение.
Този феномен се крадeн от енергетика реализира чрез две взаимно изключващи се разпоредби на изготвените от Топлофикация „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди”:
1. отменената през 2002 год. правна уредба „доставка“ в абонатната станция.
2. раздел V – „условия за качеството на топлоснабдяването“.
Ако топлофикациите изпълняват задълженията си по раздел V „условия крадeн от енергетика за качеството на топлоснабдяването, всичко е О. К.: произвежданите количества топлина притежават качеството „стока“; има пазар на топлината и пазарни отношения между страните; топлината се продава и се купува; плащаш само това, което си купил чрез отваряне на кран и показания на ИРУ; защитено е правото ти на купувач и крадeн от енергетика на избор – да купуваш или да не купуваш; не съществуват количества за сградна инсталация;.

Точно за това, за да не прилага Закона за енергетиката и за да не изпълнява задълженията си по раздел V – „условия зя качеството на топлоснабдяването“ Топлофикация си записва в изготвените от самата нея и одобрени от КЕВР „общи условия за продажба на топлинна енергия“, крадeн от енергетика да доставя в абонатната станция. Доставката изключва възможността за съществуването и прилагането на раздел V -„условия за качеството на топлоснабдяването“ – ето това е престъплението на Топлофикация, на КЕВР и на МЕ.
Сега властта и съдът, вместо да търсят отговорност от Топлофикация за безстопанственост осъждат гражданите без да е налице крадeн от енергетика облигационно отношение, защото им е по-лесно да осъдят беззащитните граждани, отколкото да задължат Топлофикация да изпълнява задълженията си по раздел V на общите условия, да произвежда само топлинна енергия притежаваща качеството стока и да я продава, а гражданите да я купуват.
На 12.02.2017 год. подадох електронна жалба до КЗП, с крадeн от енергетика искане да се прекрати прилагането на „доставката” и да се започне прилагане на раздел V ОУ „условия за качеството на топлоснабдяването.
Електронната система потвърди приемането на изпратената жалба.
Приемането на Жалбата от Комисията става след като Комисията прегледа, приеме за основателна и изпрати на жалбоподателя входящ номер.
Вече е 16 крадeн от енергетика часа на 14.02.2017 год. а КЗП не ми изпраща входящ номер, което означава, че не приема жалбата за разглеждане и решаване и да защити отнетото на гражданите право да купуват топлинната енергия.
В този случай ме препраща в съда, който защитава беззаконието и безстопанствеността на Топлофикация, т.е. КЗП отказва да крадeн от енергетика защитава хората с тръба за парно в дома си.
Жалбата ми до КЗП незабавно достига да енергийната мафия. Поради вероятността в края на краищата проблема да се реши, като Топлофикация започне да произвежда топлинна енергия притежаваща качеството стока, Топлофикация София веднага обяви намерението си за увеличаване цената на топлината.
След крадeн от енергетика като властта е дала правота на Топлофикация да пише закона за собствената си дейност – общите условия, с одобряването на които от КЕВР е суспендиран Закона за енергетиката, а КЕВР е превърната в зависима, Топлофикация ще диктува правилата и цените.
РЕШЕНИЕТО:
1. отнемане от всички топлофикации на лиценза „за пренос крадeн от енергетика на топлинна енергия”, защото дейността „пренос на ТЕ” не се съдържа в общите условия и не се прилага от Топлофикация
2. обявяване на „общи условия за продажба на топлинна енергия” за нищожни, защото с тях не се урежда продажбата, а се урежда „доставката” в абонатната станция”.
14.02.2017 год.

Ангел Марков
крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането крадeн от енергетика изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

крадeн от енергетика
защищено INVITEXT