Със 7,5% са намалели продажбите на природен газ за индустрията през 2012-та

Със 7,5%* са намалели продажбите на природен газ от газоразпределителните дружества в страната през 2012 година. Причините за това се коренят в неблагоприятната макроикономическа среда, довела до свиване на производството и на консумацията на синьо гориво от работещите предприятия у нас, както и ликвидацията на някои фирми. Допълнителен утежняващ ефект оказва и въведената през миналата година акцизна ставка върху природния газ, използван в индустрията.

 

Изградената газоразпределителна мрежа в страната е проектирана за значително по-голям брой промишлени потребители, отколкото са присъединените. Тези неблагоприятни тенденции водят не само до намалено използване на капацитета на мрежата, но и до свиване на продажбите на индустриалните консуматори.

 

Всяка година планираните от газоразпределителните компании средства за инвестиции са мащабни – 120 милиона лева само за 2012-та, като възвръщаемостта е в пъти по-ниска. Наличието на стабилно индустриално потребление е от ключово значение за газовия сектор. Изградената мрежа, без достатъчно потребители, които да бъдат снабдявани чрез нея, се превръща в замразен актив, което прави невъзможни по-нататъшните усилия на компаниите от сектора да развиват инфраструктурата.

 

В същото време природният газ за промишлеността е повече от два пъти по-евтин от електроенергията. За текущия месец** индустриалните потребители заплащат за киловатчас енергия, произведен със синьо гориво, средно 11 стотинки, а за същото количество електричество цената е 23 стотинки.

 

 

* Количествата продаден природен газ за 2011 година са 503 милиона кубически метра, а за 2012 година – 482 милиона кубически метра.

 

** Август 2013 година

OВЕРГАЗ