ПАРНОТО: ЕДНА ГОДИНА БЯГАМЕ С ТЕНЕКИЯ ВЪРЗАНА ОТ ОМБУДСМАНА!

На 10.02.2016 с писмо изх. № 11-06 Националния омбудсман изпраща до ВКС:
ОТНОСНО: искане за тълкувателно решение относно прилагане на разпоредбите на Закона за енергетиката и на крадeн от енергетика Закона за защита на потребителите при доставката на топлинна енергия за битови нужди.

Без всякакво съмнение, този текст е написан от паралелната власт, защото всичко в него противоречи на Европейското законодателство и на Закона за енергетиката.
В ЕС законодателството за защита на потребителите гарантира, че всеки има право на равноправно третиране, когато купува стоки в супермаркета, когато плаща сметката крадeн от енергетика си към доставчика на електроенергия или когато тегли музика.
Новата Директива относно правата на потребителите на ЕС – която от 13 юни 2014 г. се прилага във всички държави членки – засилва правата на потребителите, като предоставя еднакви права в целия ЕС и същевременно осигурява им добър баланс между защитата крадeн от енергетика на потребителите и конкурентоспособността на фирмите.
КУПУВАЧЪТ – това е правния субект, обект на защита, от Европейското законодателство, което не се прилага в Република България при централизираното топлоснабдяване и се прави всичко възможно, включително и от омбудсмана, никога да не се прилага, защото:
1. Произвежданата топлинна енергия не притежава качеството крадeн от енергетика стока и не се продава?
2. Не съществуват стока, пазар на топлината и пазарни отношения между страните?
3. Гражданите с тръба за парно в дома си не са потребители и купувачи а са клиенти?
4. С доставката в абонатната станция се изключва съществуването на продажбата и покупката?
5. „Доставката” не крадeн от енергетика съществува като дейност, определена с чл. 1 на ЗЕ, т. е. незаконна?
6. Не съществува функционална връзка между елементите на системата и страните?
7. Не съществуват продавача, купувача и облигационно отношение между тях?
8. ЗЗП не защитава, гражданите с тръба за парно в дома си, защото не са потребители, а крадeн от енергетика топлинната енергия не е стока, която не може да се продава и да се купува?
9. ЗЗП дава правото да се отказва плащането на „доставка на централно отопление”, което не е стока? ЗЗП трябва да защити правота да се отказва плащане на стока-ТЕ.
С искането си за тълкувателно решение, омбудсмана крадeн от енергетика изпълнява поръчка на паралелната власт, с която се цели узаконяване от ВКС с тълкувателно решение на общите условия, които противоречат на ЗЕ, както и незаконната „доставка” в абонатната станция, т. е. с това искане се цели узаконяване на наложеното чрез доставката в АС беззаконие.
Ето това е една тенекия, която крадeн от енергетика омбудсмана ни е вързал, пред която бягаме вече цяла година – хвърля ни пепел в очите, че ще ни защити правата на купувачи, а в същото време обслужва интересите на паралелната власт и на монополиста, защото спим и чакаме някой друг да ни почеше там където ни сърби, и да крадeн от енергетика защити отнетото ни право да купуваме?
РЕШЕНИЕТО:
1. Омбудсманът да си изтегли от ВКС искането за тълкувателно решение.
2. Отнемане на лицензиите „за пренос на топлинна енергия от всички топлофикации защото дейността „пренос на ТЕ” не се съдържа в общите условия и не се прилага.
3. Обявяване на общите условия крадeн от енергетика за нищожни, защото противоречат на императивната материално правна норма „продажба” – чл. 150 ЗЕ и на самия Закон за енергетиката – с одобряването от КЕВР на общите условия съдържащи „доставка” е суспендиран – спряно е действието на Закона за енергетиката, за да се прилага „доставката”, която е единствената причина за крадeн от енергетика съществуването на „такса сградна инсталация”.
11.02.2017 год.

Ангел Марков

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА крадeн от енергетика СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от крадeн от енергетика редакцията.

защищено INVITEXT