ПАРНОТО: ЕДНА ГОДИНА БЯГАМЕ С ТЕНЕКИЯ ВЪРЗАНА ОТ ОМБУДСМАНА!

На 10.02.2016 с писмо изх. № 11-06 Националния омбудсман изпраща до ВКС:
ОТНОСНО: искане за тълкувателно решение относно прилагане на разпоредбите на Закона за енергетиката и на Закона за защита на потребителите при доставката на топлинна енергия за битови нужди.

Без всякакво съмнение, този текст е написан от паралелната власт, защото всичко в него противоречи на Европейското законодателство и на Закона за енергетиката.
В ЕС законодателството за защита на потребителите гарантира, че всеки има право на крадeн от енергетика равноправно третиране, когато купува стоки в супермаркета, когато плаща сметката си към доставчика на електроенергия или когато тегли музика.
Новата Директива относно правата на потребителите на ЕС – която от 13 юни 2014 г. се прилага във всички държави членки – засилва правата на потребителите, като предоставя еднакви права в крадeн от енергетика целия ЕС и същевременно осигурява им добър баланс между защитата на потребителите и конкурентоспособността на фирмите.
КУПУВАЧЪТ – това е правния субект, обект на защита, от Европейското законодателство, което не се прилага в Република България при централизираното топлоснабдяване и се прави всичко възможно, включително и от омбудсмана, никога да не крадeн от енергетика се прилага, защото:
1. Произвежданата топлинна енергия не притежава качеството стока и не се продава?
2. Не съществуват стока, пазар на топлината и пазарни отношения между страните?
3. Гражданите с тръба за парно в дома си не са потребители и купувачи а са клиенти?
4. С доставката в абонатната станция крадeн от енергетика се изключва съществуването на продажбата и покупката?
5. „Доставката” не съществува като дейност, определена с чл. 1 на ЗЕ, т. е. незаконна?
6. Не съществува функционална връзка между елементите на системата и страните?
7. Не съществуват продавача, купувача и облигационно отношение между тях?
8. ЗЗП не защитава, гражданите с тръба крадeн от енергетика за парно в дома си, защото не са потребители, а топлинната енергия не е стока, която не може да се продава и да се купува?
9. ЗЗП дава правото да се отказва плащането на „доставка на централно отопление”, което не е стока? ЗЗП трябва да защити правота да се отказва крадeн от енергетика плащане на стока-ТЕ.
С искането си за тълкувателно решение, омбудсмана изпълнява поръчка на паралелната власт, с която се цели узаконяване от ВКС с тълкувателно решение на общите условия, които противоречат на ЗЕ, както и незаконната „доставка” в абонатната станция, т. е. с това искане се цели узаконяване на наложеното чрез крадeн от енергетика доставката в АС беззаконие.
Ето това е една тенекия, която омбудсмана ни е вързал, пред която бягаме вече цяла година – хвърля ни пепел в очите, че ще ни защити правата на купувачи, а в същото време обслужва интересите на паралелната власт и на монополиста, защото спим и чакаме някой крадeн от енергетика друг да ни почеше там където ни сърби, и да защити отнетото ни право да купуваме?
РЕШЕНИЕТО:
1. Омбудсманът да си изтегли от ВКС искането за тълкувателно решение.
2. Отнемане на лицензиите „за пренос на топлинна енергия от всички топлофикации защото дейността „пренос на ТЕ” не се съдържа в общите крадeн от енергетика условия и не се прилага.
3. Обявяване на общите условия за нищожни, защото противоречат на императивната материално правна норма „продажба” – чл. 150 ЗЕ и на самия Закон за енергетиката – с одобряването от КЕВР на общите условия съдържащи „доставка” е суспендиран – спряно е действието на Закона за енергетиката, крадeн от енергетика за да се прилага „доставката”, която е единствената причина за съществуването на „такса сградна инсталация”.
11.02.2017 год.

Ангел Марков
крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя крадeн от енергетика за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT