Узаконената престъпна „доставка“ и наложеното чрез нея робство при парното!

 Парното: Националният омбудсман и общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) при ВКС, изпълняват възложената им от енергийната мафия поръчка:
Узаконяване на престъпната „доставка“ и наложеното чрез нея робство при парното!

Какво представлява топлоснабдителната система (ТСС) – система от различни елементи, които са във функционална зависимост помежду си (не могат да крадeн от енергетика бъдат определяни самостоятелно – чл. 1, ал. 3 от Наредба №15), свързани (обединени) в един затворен циркулационен кръг, имащ два основни полюса.
На единия полюс е разположен топлоизточника, произвеждащ топлинната енергия и осигуряващ принудителната циркулация на топлоносителя в системата, а на другия полюс се намира отоплителния контур (сградната инсталация) на крадeн от енергетика потребителите.

Основното задължение на топлофикация е да поддържа и гарантира параметрите на топлоносителя (температура и налягане) съгласно температурния график от проекта на топлоснабдителната система (ТГ), и показателите за качеството на топлоснабдяването (раздел V от общите условия), определени за всяка външна температура, както следва:

1. Да гарантира параметрите на крадeн от енергетика топлоносителя подаван от топлоизточника към отоплителния контур в сградите (сградната инсталация).
2. Да гарантира параметрите на топлоносителя постъпващ в отоплителния контур след техническото съоръжение (а не след помещението) абонатната станция.
3. Да гарантира параметрите на топлоносителя, връщащ се в абонатната станция.
Гарантирането от Топлофикация на определените с температурния график параметри крадeн от енергетика на топлоносителя в тези три основни точки на ТСС, осигурява:
1. Едновременното управление на количеството на произвежданата от топлоизточника и на купуваната от потребителите топлинната енергия(ТЕ).
2. Поддържане на баланса между производството и потреблението на ТЕ.
3. Производството само на продаваната в момента ТЕ.
4. Равни и недискриминационни условия за крадeн от енергетика СНАБДЯВАНЕТО на потребителите с ТЕ.
5. Пазар на топлината и пазарни отношения между страните.
6. Пренос на топлинната енергия от топлоизточника до отоплителния контур
7. Разпределение от сградната инсталация на продаваната и купувана в момента ТЕ.
8. И правото, и възможността на потребителите да купуват по своя воля ТЕ.
9. крадeн от енергетика Продажбата на ТЕ от топлопреносното предприятие.
10. Наличие на облигационно отношение между страните.
11. Защитени са правата на потребителите – заплащат само това, което са закупили.

За да не изпълнява задълженията си определени със Закона за енергетиката, за да не прилага ТГ, за да не поддържа баланса между производството крадeн от енергетика и потреблението и за да не продава топлинната енергия, с което отнема правото на потребителите да купуват, Топлофикация при изготвянето на акта по прилагане на ЗЕ – общите условия, по престъпен начин си записва несъществуващото в закона за енергетиката задължение „Продавачът е длъжен да доставя в абонатната станция ТЕ в крадeн от енергетика съответствие с топлинните товари (мощността) на сградната инсталация – обслужва нуждите на вещ, а не на хората.

С определянето в нарушение на чл. 1, ал. 3 от Наредба № 15, на абонатната станция като самостоятелен елемент, ТСС е опорочена и не може да изпълнява определената с чл.2, ал. 1,т. крадeн от енергетика 1 на ЗЕ цел: качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от топлинна енергия.
Доставката в абонатната станция е един технически и правен абсурд, записан с единствената цел – да не се прилага ЗЕ, за да се произвеждат ненужни на обществото количества некачествена ТЕ, съдържаща до 80% количества, за които крадeн от енергетика няма купувач, определяни от власт, монополист и съд, като количества за сградна инсталация.

Доставката изключва съществуването на облигационно отношение между страните.
Доставката в абонатната станция е престъпление крадeн от енергетика извършено от Топлофикация, съгласувано от МЕ и одобрено от КЕВР, защото съгласно чл. 12 от Закона за нормативните актове, акта по прилагане на Закона за енергетиката, какъвто акт са общите условия за продажба та ТЕ, може да урежда само материята за която е определено издаването му, т. е. с общите крадeн от енергетика условия може да се урежда единствено и само продажбата на ТЕ.

С одобряването от КЕВР и прилагането при осъществяване на топлоснабдяването на общите условия ЗА ПРОДАЖБА, съдържащи престъпната доставка, Закона за енергетиката е суспендиран, спряно е действието му още през 2002 год. – първите ОУ.

След 2002 год. крадeн от енергетика топлоснабдяването и праворaздаването се осъществяват в условията на суспендиран ЗЕ, т. е. всички документи създадени от Топлофикация, съдът и (зло) вещите лица са документи създадени без правно основание, при което:

1. Топлофикация умишлено укрива и не прилага ТГ и показателите за качество, не документира параметрите на топлоносителя, за а крадeн от енергетика ги представи като доказателства за изпълнени задължения по чл. чл. 1, 2, 39, 125, 126, 129, 1301 132 и чл. 150 от ЗЕ.

2. Съдът приема заявления за издаване на Заповед за изпълнение на парично задължение, без да съществува облигационно отношение.

3. Съдът приема искови молби в нарушение крадeн от енергетика на чл. 127, ал. 2 ГПК – не съдържат доказателства за доказване изпълнението на задълженията и размера на иска.

Вече все по-голям брой граждани разбират, че Топлофикация чрез доставката налага брутално беззаконие при парното и превръща хората с тръба за парно в дома си в роби, поради което енергийната крадeн от енергетика мафия предприема действие за узаконяване на престъпната „доставка”, чрез Националния омбудсман и ВКС – ОСГК, за да се укрият:

1. Осъщественото чрез общите условия суспендиране на ЗЕ.
2. Осъществяване на топлоснабдяването в нарушение на Конституцията и на ЗЕ.
3. Осъществяване на съдебния процес в нарушение на Конституция, ГПК и крадeн от енергетика ЗЕ.
4. Узаконяване и за в бъдеще, на наложеното чрез доставката робство на гражданите.

За осъществяването на тези цели, енергийната мафия формулира въпроса, който омбудсмана следва да зададе за тълкувателно решение от ВКС, а именно: „в случаите на доставка на топлинна енергия в сгради етажна собственост”, който е зададен крадeн от енергетика на ВКС.

ОСГК при ВКС изпълнява надлежно поръчката, като се спира само на въпроса, кой следва да заплаща резултата от доставката – собствениците или ползвателите, без да се интересува от законността на този резултат. За беззаконието е сезирано многократно?
ОСГК, е подготвило Тълкувателно решение за узаконяване на престъпна доставка, крадeн от енергетика чрез изясняване на въпроса: кой трябва да плаща сметките за парно, с което се нарушават:

1. Европейската Конвенция за правата на човека.
2. Конституцията на Република България.
3. Закона за нормативните актове.
4. ГПК.
5. Закона за енергетиката

Единственото законосъобразно решение на проблема чрез Тълкувателно решение на ВКС крадeн от енергетика е обявяването на „доставката”, а от там и на общите условия като акт по прилагане на ЗЕ за нищожни – противоречат на императивната материалноправна норма продажба, предмет на чл. 150 ЗЕ и на чл. 12 от Закона за нормативните актове.

Ангел Марков

04.05.2017 год.
Гр. Перник

https://www.facebook.com/angel.markovpk/posts/1518344141522666

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти крадeн от енергетика на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT