Адв. Св. Николов: Изземва се имуществото на българския домакин на безценица чрез частните съдебни изпълнители!

15178267_1149020321802066_7064169602075210539_n Разберете, че сме в период от историята на България, в който се изземва имуществото на българския домакин на безценица чрез частните съдебни изпълнители! 

Разберете, че народа ни излезе от политическия режим на управление „комунизъм“ (без да го одобряваме) с недвижима собственост и никаква финансова задлъжнялост, а при настоящия политически режим на управление „лихварско-кредитен“ от народа ни се изземва недвижимата собственост на безценица и остава непосилна за него финансова задлъжнялост, поставяща го в унизително мизерно съществуване.*

**************От кого се изземва имуществото ни ?*********************

През периода 1997 – 2005 г. се извърши приватизацията на държавните банки, след което банките изцяло станаха чуждестранна частна собственост. Час от банките станаха собственост на чужди държави.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА (ОББ) е учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки (с 100% държавно участие) и е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. През 1997 г. се продава на безценица за 3 млн.долара, а през 2000 г. се купува от купува от Националната банка на Гърция (с преобладаващо държавно участие) за 230 млн.евро.

ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА (ДСК) бе продадена през 2003 г. на Банка ОТП Унгария (с преобладаващо държавно участие).

Чрез тази политика в националните ни финансови интереси се допусна влиянието на чужди национални интереси, които имат за цел да отслабят националната ни независимост, като поставят народа ни във все по-голяма финансова зависимост. Чрез масовото отпускане на кредити след извършване на необходимите за това законови промени чуждестранните банки в страната поставиха в пълна зависимост всеки един кредитополучател.

През 2008 г. банките чрез организирани действия срещу кредитополучателите едностранно увеличиха лихвите по вече сключените и обезпечени договори за кредит на малкия и средния бизнес, след което същото увеличение продължи и при физическите лица.

С тези и други умишлени, недобросъвестни действия, чуждестранните банки поставиха народа ни в състояние на невъзможност от редовно погасяване на задълженията си, с което се създаде финансовата криза и силно увеличение на задълженията, чрез непосилните наказателни лихви и последващи такси за принудително изпълнение.
____________________________________________________

***********Как се изземва имуществото ни на безценица ?**********

Преди 2007 г. действаше Граждански процесуален кодекс, който предвиждаше пълен съдебен контрол на действията и актовете на държавните съдебни изпълнители.

С приетия нов ГПК законодателят ограничи възможността за обжалване на действията на съдебния изпълнител, като я сведе до лимитативно изброени актове, подлежащи на обжалване от лимитативно определен кръг лица и на лимитативно посочени в закона основания, което изключва всяко разширително тълкуване на разпоредбите,  относно обжалването на действията и отказите на съдебния изпълнител.

Всъщност най-важната част на принудителното изпълнение е когато е насочено СРЕЩУ НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ. Именно поради това, че защитата на правото на собственост е едно от най-важните и съществени постижения на правовата държава, следва да бъдат ясно уредени защитни механизми при извършвани злоупотреби при принудително изпълнение.

Въпреки това при действието на новия ГПК най-важния и чувствителен за обществените взаимоотношения способ за принудително удовлетворяване на кредитора, принудителната публична продан, окончателния и завършващ акт (постановлението за възлагане) може да бъде обжалвано само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Така огромната част от предхождащи действия и актове на съдебния изпълнител, не подлежат на съдебен контрол и на отмяна, независимо от това, че са незаконосъобразни и увреждащи интересите на собственика.

През 2005 г. се прие Закона за частните съдебни изпълнители, с който се допусна частни лица  да разпродават безконтролно имуществото на длъжниците.

Адвокат Светлозар Николов (на снимката): https://www.facebook.com/Bankstopbg/posts/1155365101167588