Предложените промени в Закона за енергетиката ще предизвикат значителни допълнителни разходи за ЕНЕРГО-ПРО

ЕНЕРГО-ПРО приветства целта на законопроекта да създаде рамка от конкретни правила и мерки за гарантиране на потребителски права, но компанията апелира икономическите последствия от предложенията да бъдат предварително анализирани и подложени на широка обществена дискусия.

 

Внесеният на 20 септември 2013 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИДЗЕ) предвижда 8 промени, които касаят дейността на електроразпределителните дружества в България.

ЕНЕРГО-ПРО приветства целта на законопроекта да създаде рамка от конкретни правила и мерки за гарантиране на потребителски права. Едновременно с това, юридическият и технико-икономически анализ, направен от експертите на компанията, показва, че предложените законодателни мерки ще предизвикат значителни промени в правната, стопанска и регулаторна среда, в която работят електроразпределителните и електроснабдителните дружества и ще имат сериозни икономически и социални последствия в сектора Енергетика.

Експертите на ЕНЕРГО-ПРО са категорични, че предложените промени ще предизвикат съществени нови разходи за електроенергийните компании. Такива разходи не са предвидени в последното ценово решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), което установи крехко равновесие между цените на електрическата енергия и необходимите за дейността на електроразпределителните и електроснабдителни дружества приходи.

Предлаганите промени в Закона за енергетиката (ЗЕ) целят разширяване на спектъра на услугите на електроразпределителните предприятия и повишаване на тяхното качество – мерки, които без съмнение ще бъдат приети положително от цялото общество. Едновременно с това, балансът между качеството, предлагано от националната енергийна система и разходите за експлоатация и инвестиции на енергийните дружества, е въпрос, който трябва да бъде решаван в рамките на национален дебат, като част от националната енергийна стратегия. Подобряване на качеството и обхвата на услугите, предоставяни от електроразпределителните и електроснабдителните дружества, може да се постигне само в резултат на разширяване обема на инвестициите и на дейностите, които те извършват. Съответно, в условията на държавно регулирания енергиен сегмент, разходите за необходимите инвестиции и допълнителни дейности следва да бъдат взети предвид при определяне на ценовите нива на електроенергията. Според чл. 31 т.2 от ЗЕ при изпълнение на правомощията си за ценово регулиране ДКЕВР е длъжна да спазва принципа за възстановяване на икономически обоснованите разходи за дейността на енергийните предприятия, а също

така разходите, произтичащи от изпълнение на задължения към обществото, каквито несъмнено са тези, налагани от Закона за енергетиката.

До този момент на българското общество не е представен икономически анализ на последствията от предлаганите законодателни промени. Дори и най-беглият преглед показва, че те ще вменят на електроразпределителните дружества високи изисквания за начина на обслужване на гражданите, а за реализацията им ще са нужни както сериозни разходи за нови дейности, така и инвестиции за рехабитилация на разпределителните мрежи. Предварителните анализи, направени от експерти на компанията показват, че осемте предложения за промени, внесени за разглеждане в Народното събрание, биха могли да предизвикат между 50 и 70 милиона лева годишни разходи за допълнителни дейности, както и инвестиционни вложения в размер на над 300 милиона лева за ЕНЕРГО-ПРО. Реалните последствия за енергетиката, ако тези промени бъдат приети, могат да се окажат със сериозна икономическа и социална значимост, поради наложената от тях финансова тежест.

„Бихме искали да подчертаем, че ЕНЕРГО-ПРО се отнася изключително сериозно към задълженията си съгласно нормативната уредба и в никакъв случай не би подходило недобросъвестно спрямо интересите на своите клиенти. Разбираме целите на законопроекта да създаде необходимата рамка от конкретни правила и мерки за гарантиране на потребителските права и сме готови да съдействаме активно в тази посока, но разчитаме на обективна оценка на икономическата и регулаторна среда, в която оперират електроенергийните предприятия“, заяви г-н Стефан Абаджиев, управител на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД. „Специалистите на ЕНЕРГО-ПРО са готови активно да се включат в един прозрачен обществен дебат, посветен да направи подробен анализ на действието и финансовите последствия от приемането на един или друг вариант от предложените законодателни мерки“, допълни той.

В случай че предложените промени бъдат приети без задълбочен финансов анализ и се въведат като законово задължение, всички непредвидени разходи биха рефлектирали върху българската енергийна система като цяло и крият непосредствена опасност от повишение на ценовите равнища в енергетиката, тъй като всички възможности за поемане на допълнителни разходи от електроразпределителните дружества са вече изчерпани.