Позиция на ЕНЕРГО-ПРО във връзка с решение на КЗК

Във връзка с решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за злоупотреба с господстващо положение от страна на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД относно «забавяне процеса на присъединяване на производител на електрическа енергия от ВЕИ към електроразпределителната мрежа», бихме искали да Ви уверим, че ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД стриктно спазва нормативните и законовите изисквания и не допуска ситуации на неравностойно третиране или неоснователно забавяне присъединяването на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници  (ВЕИ).

В решението на КЗК се визира присъединяването на фотоволтаична електроцентрала на територията на община Добрич, собственост на „В2М“ООД. В хода на процедурата по присъединяване на електроцентралата към електроразпределителната мрежа, собственост на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД (с предишно наименование Е.ОН България Мрежи АД), компанията стриктно е изпълнявала задълженията си, поети със сключените договори за присъединяване при спазване на действащото българско законодателство.

Производителят,„В2М“ООД, е бил своевременно запознат, че разпределителното дружество следва да съгласува условията за присъединяване на централата с НЕК ЕАД. Това задължение, произтичащо от Наредба 6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи, е посочено в предварителния договор между В2М ООД и ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД. Забавянето, което В2М ООД твърди, че е налице, е именно в рамките на процеса на съгласуване с НЕК ЕАД на присъединителните условия на централата.

През март 2010 г. от страна на НЕК ЕАД е предложен текст на предварителен договор, който предвижда цели изводи СрН и присъединените към тях обекти на потребители да бъдат изключвани при смущения, предизвикани от централата. От своя страна Е.ОН България Мрежи е направило редица предложения за редакции на клаузи на договора, за които е считало, че могат да доведат до ощетяване или неравностойно третиране на потребители. Междувременно, през май 2010 г. е получено писмо от НЕК ЕАД за замразяване на присъединяванията на ВЕИ централи на територията на област Добрич. Това провокира дискусия относно принадлежността на централата на В2М ООД към обхвата на писмото и условията в него. В защита на интересите на производителя В2М ООД нашето дружество положи усилия за изясняване на въпроса, като включително отправи искания за организиране на тристранна среща с участието на В2М ООД и НЕК ЕАД.

Случаят бе разгледан от ДКЕВР. Указанията на Комисията бяха НЕК ЕАД да сключи договор с разпределителното дружество, а разпределителното дружество с производителя и бяха надлежно изпълнени. Веднага след сключване на окончателен договор между разпределителното предприятие и НЕК ЕАД, е сключен и съответния окончателен договор между ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД и „В2М” ООД, в резултат на което централата е присъединена към електроразпределителната мрежа и поставена под напрежение през юни 2012 г.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД заявява категорично, че извършва присъединяването на ВЕИ централи, изпълнявайки всички задължения, произтичащи от законите на РБългария. Компанията стриктно следва принципите на равнопоставеност и справедливост, и отхвърля обвиненията за злоупотреба с господстващо положение като неотговарящи на реалните факти и неправилни.

След като се запознае с всички изложени  в документа аргументи на КЗК, ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ще изложи своето пълно становище относно предявеното решение.