Промени в Закона за енергетиката за защита на потребителите

Промени в Закона за енергетиката с цел защита на потребителите от злоупотреби на естествените монополи се обсъждат днес на дискусия с участие на организации на потребителите.

Текстовете са предложени от зам.-председателя на Комисията по енергетика Явор Куюмджиев и са съобразени с искания на потребителски организации.

Една от предлаганите промени предвижда в случаите, в които отчетените показания на клиента на електрическа енергия са по-високи с над 30% от месечната му консумация за същия период през предходната година, клиентът да има право да подаде възражение срещу сметката, което го освобождава от задължението да заплати дължимата сума до разглеждане на възражението му и/или до разрешаване на спора с влязло в сила съдебно решение, в случай на съдебно оспорване.

Промените предвиждат забрана да се взема такса за повторно включване на изключен електромер или газова уредба, като дружеството е задължено за възстанови захранването след плащане на просрочената сметка и до 8 часа след подаване на искането за повторно захранване.

В случай на нарушаване на условията за качество и надеждност на снабдяването с електрическа енергия за период по-дълъг от 10 дни през един календарен месец или по-дълъг от един месец за снабдяването с газ, доказано по съответния ред, клиентът да не дължи заплащане на сумите за консумирана електрическа енергия за същия месец.

Разпределителното предприятие ще дължи обезщетение на всички имуществени вреди, които клиентът е претърпял от некачествено снабдяване с електрическа енергия. Обезщетенията по този ред ще могат да претендирани в срок до 3 години от настъпване на събитието. В момента срокът за обжалване на некачественото снабдяване е няколко дни.

На доставчиците се възлага задължението да информират клиентите за предстоящо спиране на енергийните доставки. Това може да стане по много начини – с СМС, чрез потвърждение за прочетен факс или с препоръчано писмо, коментира Явор Куюмджиев.

На операторите на електроразпределителната мрежа и газоразпределителна мрежа, за които се установи, че предоставят услуга в нарушение на условията за непрекъснатост и качество, ще се налага имуществена санкция в трикратен размер. Предвидена е и процедура за отнемане на лицензията за извършване на дейността.

Представители на организации за защита на потребителите изразиха задоволство от предвижданите промени в Закона за енергетиката.

Българският потребител все още е подложен на унижение и не може да се почувства като част от европейското семейство, коментираха от Федерацията на потребителите в България. От организацията предложиха бърза актуализация и на Закона за защита на потребителите и се обявиха за подобна дискусия и в сферата на топлофикационните услуги

 В офисите ни ежедневно подават жалби между 50 и 150 потребители, повечето от тях са за нарушения в сферата на топлофикационните услуги, аргументираха искането си от потребителската федерация.

В отговор заместник-председателят на парламентарната комисия по енергетика Явор Куюмджиев обеща да подготви подобна дискусия с всички заинтересовани страни и за топлофикационните услуги, с което да се улеснят българските домакинства, които се отопляват с централно парно.

От Комисията за защита на потребителите апелираха да се помисли и за по-бърза административна процедура за промяна в общите условия на енергийните дружества, защото повечето проблеми възникват от тях.

http://www.vesti.bg/pari/gotviat-se-promeni-v-zakona-za-energetikata-5991965